Facebook
ostatnia modyfikacja: 2022-09-29 16:50:12
 

Podobne oferty
 
 
 
 
Promowane oferty
 
 
 
 
 
 
 
 
Popularne zapytania
Popularne zapytania Kraków
Karta Praw Klienta Jako pierwsi w Małopolsce Stosujemy
KARTĘ PRAW KLIENTA !!!
Karta Praw Klienta
szan.pl
Chcę obejrzeć »
Sprzedaż
działki   (numer oferty: 48368)

pow. wielicki /Węgrzce Wielkie
34.00 arów użytkowa
470 000 zł (13 824 zł/ar ) +VAT
Uważasz, że cena jest za wysoka?
 
forma prawna: Odrębna własność
rodzaj działki: Komercyjno - Usługowa, komercyjna
przeznaczenie: obowiązujący lokalny plan, teren usług komercyjnych
hałas: cicho
media/instalacje: prąd, woda, kanalizacja, siła, nie ma gazu, światłowód
opis działki: płaska, równa, uzbrojona, nie ogrodzona, przy drodze
otoczenie działki: łąka, rzeka, oczko wodne, obwodnica, hala magazynowo-produkcyjna
dojazd: droga asfaltowa, przy ulicy, droga gminna
 
 
 
 
CHARAKTERYSTYKA PRZEZNACZENIA:
charakter zabudowy: produkcyjna, usługowa

W związku z uzyskanym przez Gminę Wieliczka dofinansowaniem projektu  pn.” Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej wraz z odpowiednią infrastrukturą w Gminie Wieliczka” w przetargu mogą brać udział wyłącznie podmioty spełniające kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

 

Opis  Nieruchomości:

 

              Przedmiotowe działki zlokalizowane są w linii prostej odległości około 7 km w kierunku północno – wschodnim od centrum Wieliczki na obszarze Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Znajdują się one na północ od autostrady A4 i linii kolejowej Kraków – Tarnów. Układ drogowy Strefy Aktywności Gospodarczej został zaprojektowany po uwzględnieniu opracowanej przez PKP koncepcji programowo przestrzennej, koncepcji układów drogowych odcinek F oraz J z dnia 10 października 2019 roku dotyczącej budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacji linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz. Dojazd do przedmiotowych działek prowadzi bezpośrednio z drogi powiatowej poprzez drogę asfaltową będącą własnością Gminy Wieliczka. Działki posiadają dostęp do infrastruktury uzbrojenia technicznego (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej,  sieć elektroenergetyczna oraz sieć telekomunikacyjna).

Działki będące przedmiotem sprzedaży są wolne od jakichkolwiek obciążeń.   

Przeznaczenie  w  Planie  Miejscowym:

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki numer 836/6, 836/7, 836/8, 836/9 położone w Węgrzcach Wielkich znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem 11 PU  - tereny zabudowy produkcyjno – usługowej, składów i magazynów. Ponadto wszystkie działki znajdują się w obszarze zagrożonym powodzią w przypadku zniszczenia wału przeciwpowodziowego lub przelania się wody przez koronę wału oraz w obszarze Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej.           

 

Cena  wywoławcza nieruchomości:

 

                cena działki numer 836/6 wynosi:  470 000,00 złotych

                cena działki numer 836/7 wynosi:  1 050 000,00 złotych

                cena działki numer 836/8 wynosi:  1 090 000,00 złotych

                cena działki numer 836/9 wynosi:  990 000,00 złotych

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

 

 

Wadium:

                dla działki numer 836/6 wynosi:  80 000,00 złotych

                dla działki numer 836/7 wynosi:  190 000,00 złotych

                dla działki numer 836/8 wynosi:  200 000,00 złotych

                dla działki numer 836/9 wynosi:  180 000,00 złotych

 

Wadium należy wpłacić do dnia 05 maja 2022 roku na konto Urzędu w BS Wieliczka,

nr konta – 79-86190006-0010-0200-4705-0007 (decyduje data uznania na rachunku Gminy). W tytule przelewu proszę wpisać numer działki.

Termin,  miejsce  i  warunki  przetargu:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce,

ul. Powstania Warszawskiego 1 – sala widowiskowa MAGISTRAT :

                działka numer 836/6 o godzinie 9 00

                działka numer 836/7  o godzinie 10 00

                działka numer 836/8 o godzinie 11 00

                działka numer 836/9  o godzinie 12 00

 

W przetargu mogą wziąć udział podmioty spełniające kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

W umowiwe sprzedaży Nabywca zobowiąże sie wobec Gminy Wieliczka, że nie dokona zbycia prawa własności nabytej nieruchomości do 31.12.2027 roku na rzecz podmiotu nie spełniającego kryteriów mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa. Jednoczesnie nabywca zobowiązany będzie do zagospodarowania działek w terminie do trzech lat od dnia podpisania umowy sprzedaży poprzez ich zabudowę. W razie niewykonania tych zobowiązań Nabywca poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Gminy Wieliczka w wysokości nie mniejszej niż kwota, którą Gmina Wieliczka będzie zobowiązana zwrócić Województwu Małopolskiemu w związku z niedotrzymaniem warunków umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa wyżej.

W przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci uzbrojenia podziemnego na własny koszt po uzgodnieniu i uzyskaniu zgody właściciela sieci.

              W przetargu mogą wziąć udział podmioty spełniające w/w kryteria, które wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości i terminie. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza, przy czym minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu uczestniczą w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do tego notarialnie. W przypadku osób prawnych w przetargu uczestniczą osoby umocowane w imieniu tych osób prawnych. Małżonkowie osobiście biorą udział w przetargu lub przedkładają pisemną zgodę współmałżonka lub składają oświadczenie o nabyciu nieruchomości z majątku odrębnego.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub zwrócone bez odsetek osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu w sposób w jaki było wniesione. 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 05 maja 2022 r. do godz. 15 00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Wydziale Mienia Gminnego ul. Pocztowa 1 pokój numer 2 lub 5 pisemnego zgłoszenia wraz z dokumentacją zawierającą:

                aktualny odpis właściwego rejestru a w przypadku cudzoziemców odpis z rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

 

 

                oświadczenie, że oferent spełnia kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

                dokumenty potwierdzające, że oferent spełnia kryteria małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu tj.: dokumentów potwierdzających ilość zatrudnionych przez spółkę osób oraz wysokość rocznego dochodu lub wysokość rocznej sumy bilansowej. W/w dokumenty odnosić się mają do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane w skali rocznej.

                oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń  oraz o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości

 

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Pocztowej 1 i ul. Powstania Warszawskiego 1 oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu www.wieliczka.eu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

              O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Umowa notarialna zostanie zawarta w terminie do dwóch miesięcy od daty przeproweadzenia przetargu. Uchylenie się od zawarcia aktu notarialnego spowoduje przepadek wadium. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.

              Szczegółowych informacji na temat procedury przetargowej udziela Wydział Mienia Gminnego Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Pocztowa 1, tel. (012) 263-43-23, a w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wydział Geodezji i Urbanistyki – tel. 12-263-42-26.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1 oraz ul. Pocztowej 1. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.wieliczka.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

oglądano 516 razy     dodane: 2022-05-01     modyfikowane: 2022-05-01
 

Osoba koordynująca:

Konrad Koniarz, pośrednik w obrocie nieruchomościami - licencja nr 3332
012/357-27-57
GSM +48 602 150-148
 
Pośrednik w obrocie nieruchomościami nadzorujący ofertę Konrad Koniarz - licencja 3332.
GRUPA B12 - od 1997 roku pracujemy na nasz wspólny sukces.
Jeśli są Państwo zainteresowani tą ofertą prosimy wypełnić i wysłać formularz :
imię nazwisko:
telefon:
email:
 
pytanie/uwagi:
 

Osoby oglądające powyższą ofertę oglądały także

Monte Cassino okolica  
Dębniki
Krakow
3 500 000
8 728 zł/m2
powiadom znajomego o tej ofercie:
twoje imię nazwisko:
krótki komentarz:
email znajomego:*
 
dodaj do ulubionych | ustaw jako stronę startową | powiadom znajomego | napisz do nas | kontakt | Program B12&Partnerzy


Kurdwanów Krakow
 Sprzedaż Krakow
Sprzedaż
nr: 47749
 
73.30 m2
620 000
8 458 zł/m2
 
Szaflary pow. nowotarski
 Sprzedaż pow. nowotarski
Sprzedaż
nr: 43850
 
150.00 m2
699 000
4 660 zł/m2
 
pow. tatrzański
 Sprzedaż pow. tatrzański
Sprzedaż
nr: 48410
 
2128.00 m2
750 000
352 zł/m2